Ofte stillede spørgsmål

Generelle spørgsmål om LCAbyg

Er det den nyeste vejledning der er integreret i LCAbyg?

Det er ikke den nyeste version af vejledningen der følger med i LCAbyg da der sker ændringer løbende, du finder altid den nyeste vejledning der hvor du downloader programmet.

 

Hvilken version af LCAbyg er den nyeste der er udgivet?

Windows: LCAbyg 2023 (5.3.1.0)

Mac: LCAbyg 2023 (5.3.1.2)

 

Hvorfor har LCAbyg 2023 Windows (5.3.1.0) og Mac (5.3.1.2) forskellige versions numre?

For at kunne udgive LCAbyg 2023 på Mac har vi været nødt til at lave nogle små justeringer. Pga. justeringerne, har vi valgt at ændre versionsnummeret til (5.3.1.2). Databasen er samme version som Windows (5.2.1.0) og har derfor stadig samme problematikker.

 

Findes der er en version af LCAbyg til Windows 11?

Den nyeste version af LCAbyg kan bruges Windows 10. Download her.

 

Findes der er version af LCAbyg til Mac og Linux?

Mac OS versionen er udviklet. Download her.
Linux understøttes ikke foreløbigt, men bliver potentielt udviklet.

 

Er der forskel på den Danske og Norske version af LCAbyg?

Den Norske version er tilpasset de norske forhold også i forhold til levetider. Spørgsmål omkring dette henviser vi til firmapost@eba.no.

 

Hvis der anvendes en produktspecifik EPD til vinduer, hvordan anbefaler i at rudeskift efter 25år håndteres? Skal der indsættes en generisk rude som tillæg?

Vi anbefaler at der som et tillæg til branche EPDen indsættes et generisk vindue byggevare og byggevaren sættes til forskudt start på 25 år. Med en levetid på 25 år. Det er dog vigtigt at gøre klart i ens dokumentation at nogle påvirkninger i A1-A3 og C3-C4 burde ligge i B4.

 

Bliver det muligt at flytte rundt på rækkefølgen af materialer på konstruktions- og byggevareniveau?

Dette er ikke en funktion der vil blive implementeret i LCAbyg 2023 men der vil blive kigget ind til det i fremtidige versioner af programmet.

 

Nogle EPD’er har specificeret A1, A2, A3, men i LCAbyg 2023 programmet er de samlet til A1-A3. Skal de forskellige trine A1, A2 og A3 opsummeres for at tilpasses LCAbyg 2023 eller skal de indtastes hver for sig?

I LCAbyg opsummeres A1 A2 og A3 til en samlet værdi der indtastes i programmet.

 

Har I planer om at strukturere Bygningsdelsgrupper og -undergrupper som i Frivillige Bæredygtighedsklasse?

Der er på nuværende tidspunkt ikke planer om at opbygge LCAbyg efter et klassifikationssystem som FBK, SfB-systemet eller lignede system.

 

Er der krav om at miljødata skal laves og derfor afleveres fra et bestemt beregningssystem når man søger byggetilladelse?

Der er ikke noget krav om at LCAbyg 2023 eller andre værktøjer skal bruges til at dokumentere ens bygnings klimapåvirkning. Det er derfor op til en selv at beslutte hvilket program der benyttes. Man skal dog være opmærksom på at der i udbudsmaterialet kan være nævnt specifikke programmer.

 

OBS. Det er ikke muligt at åbne LCAbyg 2023 projekter i LCAbyg 5.2.1.0

Hvis et projekt først har været åbnet i LCAbyg 2023, kan det ikke automatisk nedgraderes til et LCAbyg 5.2.1.0 projekt.

 

Hvorfor ser LCAbyg 5 meget stor ud på min computerskærm?

Årsagen kan være en indstilling på din computer, som resulterer i at LCAbyg ser stor ud. Tjek gerne dette først.

Ellers er der en indstilling for skalering i det øvre højre hjørne af LCAbyg. Husk at genstarte LCAbyg.

 

Er der mulighed for at sammenligne forskellige varianter i samme projekt i LCAbyg 5?

Der er mulighed for at arbejde med flere forskellige scenarier i et projekt. Det er altså muligt at arbejde med forskellige beregningsforudsætninger for hvert enkelt scenarie. Scenarier aktiveres under "Bygning og drift", på knappen

"Klik for at aktivere scenarier for dette projekt". Denne funktion afløser projektsammenligningsfunktionen der udgik ved LCAbyg 3.2.

 

Kan ikke oprette en fase

Tjek følgende:

  1. Udfyld altid fra top til bund. Det er vigtigt at de generelle informationer altid er udfyldt før du indtaster indikatorerne.
  2. Hvis du kopierer indikatorer fra en pdf eller andet, vær' da opmærksom på, at der ikke er mellemrum før og efter tallene. Hvis boksen med indikatorer er rød, betyder det at fasen ikke er tilføjet.
  3. Ved indtastningen af indikatorerne, bemærk om det er (,) eller (.). LCAbyg kan kun forstå (,).

Generelle spørgsmål om LCAbyg - resultater

Hvordan kontrollerer man som bygherre, LCA-beregninger der indsendes til myndighederne, er korrekte. Kan vi "kun" kontrollere at resultatet ligger under de 12 kg/CO2

Her henviser vi til der skrives til Videnscenteret for Klimapåvirkninger eller myndighederne.

LCAbyg 2023 udformning af rapportudtrækket er udarbejdet således det giver et fyldest gørende billede at ens bygningsmodel hvilket i teorien burde gøre det muligt at lave præcis samme bygning kun ud fra rapporten.

 

Hvorfor giver summen af de forskellige faser ikke det samme som nøgletallet i min LCAbyg rapport?

Det er den måde LCAbyg afrunder tal på. Resultaterne i LCAbyg afrundes med metoden ”Banker’s rounding”, som er den mest  numerisk stabile metode til afrunding af tal, hvor x,5 afrundes til nærmeste lige tal. Der kan derfor ske det, at resultatet kan  variere grundet denne afrundingsmetode. 

 

OBS. På resultatsidens fane til venstre vises det resultat der er klikket på.

Hvis en komponent markeres i resultatsiden vil det vises i venstre fane dette gør at der kan komme forskellige værdier.

 

Hvorfor kan jeg ikke eksportere en rapport til PDF?

Rapport-funktionen i LCAbyg 5.2.0.0 og 5.2.0.1 er følsom overfor forkert navngivning af brugeroprettede bygningsdele, konstruktioner, byggevarer og faser.

Desuden er det vigtigt at man ikke sætter et mellemrum med 'tab' og kommer til at lave et linjeskift. Vi anbefaler altid at downloade den nyeste version af LCAbyg.

 

Er det muligt at eksportere LCA-resultater til en Excel-fil?

LCA-resultaterne for bygningsmodellen kan hurtigt trækkes ud i en Excel-fil.

Under menupunktet 'Resultater' kan man vælge 'Eksport Excel', hvorefter destinationen hvor man ønsker at gemme Excel-eksporten vælges. Hermed er alle resultater på bygningsmodellen tilgængelige.

 

Er det muligt at gemme analysegraferne i SVG-filer?

Man kan gemme diagrammerne i LCAbyg 5 som SVG-filer under 'Analyse og rapport' via funktionen 'Gem diagram'.

Generelle spørgsmål om LCAbyg - EPD'er og faser

OBS. Ved kopiering af data fra EPD’er

LCAbyg arbejder med komma skal man være opmærksom på at nogle EPD’er bruger punktum som komma. Dette kan potentielt give et forhøjet resultat.

 

OBS. EPD Danmark byggevare i projekt

Ved Import af en EPD Danmark byggevare der er en del af GenDK, vil der vises en fejl kode. Dette sker da det ikke er muligt at have den samme byggevare to gange.

 

Hvorfor kan jeg ikke se mine importerede EDP-filer i LCAbyg 5?

Den importerede EDP-fil (.lb5epd) vil fremgå i byggevare- eller fasebiblioteket som kan tilgås via bogikonet-

Fejl LCAbyg 5.3.1.0 (udgivet 2023)

Beskrivelsen for konstruktionerne for standardværdierne er forkert

Mængden skal være lig med det opvarmede etageareal §256 stk.3, plus det opvarmede kælderareal.

 

Areal i rapport er byttet rundt

Under arealer i Rapport udskriften er Integrerede garager og Yderligere areal byttet rundt således at tallet står det forkerte sted, dette har ikke indvirkning på det endelige resultat.

 

Kommatal vises ikke i Beregnings forudsætninger.

Der er en visningsfejl der gør at når kommatal indtastes i Integrerede garager og Yderligere areal vises NaN. Dette er en visningsfejl - tallet tælles stadig med i Reference arealet.

 

Visningsfejl i komponent grafer under bygningsmodellen

Fejlvisning i grafen der visualiseres i opbygning af komponenter. Her er byggevares visning byttet rundt således, sådan at det giver et misvisende billede af hvilken del af komponenten der har den største udledning. 

 

Fejl i GenDK konstruktioner

Nogle konstruktioner i GenDk har nedrivning slået til, hvilket gør at A1-A3 ikke medtages i beregningen dette kan ændres ved at klone konstruktionen og manuelt slå nedrivning fra.

 

Fejl i levetidstabellen 

Enkelte rækker og kolonner vises ikke i levetidstabellen i LCAbyg v.5.3, her henvises til grundlaget hvor den fulde tabel kan findes BUILD RAPPORT 2021:32 – BUILD levetidstabel – Version 2021 (revideret i november 2022, som udgave 2).

 

Fejl i konstruktioner som indeholder letbeton og gips 

I GenDK konstruktioner der indeholder “Letbeton vægelement, 100 mm tyk væg (10% udsparinger)” samt “Gipsfiberplade 10 mm” regnes byggevaren ikke med i livscyklusvurderingen pga. en enhedsfejl. Dette kan afhjælpes ved at klone konstruktionen og derefter ændre enheden. 

OBS. I forbindelse med konstruktionsbiblioteket, er det vigtigt at tjekke om mængderne giver mening ift. enheden. 

 

Fejl i konstruktioner som indeholder letbeton og gips

I GenDK konstruktioner der indeholder “Letbeton vægelement, 100 mm tyk væg (10% udsparinger)” samt “Gipsfiberplade 10 mm” regnes byggevaren ikke med i livscyklusvurderingen pga. en enhedsfejl. I konstruktioner med letbeton er der tilføjet armering, dette kan fjernes da armering er indregnet i EPD’en

 

Fejl i konstruktionen ”Søjler, beton rammesøjle 300/300”

Konstruktionen har stålprofil som byggevare men burde have armering

 

Silikatmaling (indendørs) har forkert C3 fase

Byggevaren har betonelement i C3 fasen hvilket er forkert i forhold til det generiske datagrundlag

 

Fejl i Standardværdierne for øvrige bygninger

Øvrige bygninger, afløb A1-A3

LCAbyg værdi: 0,125 kg CO2eq./m2

Faktiske værdi: 1,125 kg CO2eq./m2

Øvrige bygninger, vand, fase D

LCAbyg værdi: -1,675 kg CO2eq./m2

Faktiske værdi: -1,28 kg CO2eq./m2

 

Manglede faser i flere betonbyggevare

Ved åbning af LCAbyg 5.2.1.0 projekt i LCAbyg 2023 kan der i nogle tilfælde mangle faser i beton byggevare.

Hvad er nyt i LCAbyg 5.3.1.0 (udgivet december 2023)

Flere arealindtastninger under ’Beregningsforudsætninger’

Under beregningsforudsætninger er det nu muligt at indtaste arealet af integrerede garager til enfamiliehuse, rækkehuse og lignende, som medregnes alene med 50 pct. jf. de kommende krav om bygningers klimapåvirkning, samt et yderligere areal, som medregnes alene med 25 pct.

 

Import af emissionsfaktorer fra lokale forsyningsanlæg

Det er nu muligt at importerer en EPD for en forsyningskilde, hvis der ligger en krypteret og ’låst’ .lb5epd fil for EPD’en. Ved udgivelsen af LCAbyg 2023, er der endnu ikke udgivet EPD’er fra forsyningsselskaber. Der kommer mere omkring dette i brugervejledningen, samt webinars, når det bliver tilgængeligt.

 

Naturgas er udskiftet til ledningsgas

Emissionsfaktorerne for naturgas er udskiftet med nye emissionsfaktorer for ledningsgas. Se mere omkring data bag drift i det tilhørende Excel ark, der kan downloades samme sted som LCAbyg. Emissionsfaktorer for GWP er strømlinet med bilag 3 tabel 8 i bekendtgørelsen.

 

Levetidstabellen er opdateret

Levetidstabellen er opdateret jf. BUILD RAPPORT 2021:32 – BUILD levetidstabel – Version 2021 (revideret i november 2022, som udgave 2), som kan findes her.

 

Særlige forhold

I tilfælde af at ens bygning har særlige forhold, kan disse tilføjes i programmet, hvorefter de givne konstruktioner, der er omfattet af de særlige forhold kan vælges i bygningsmodellen. Herefter regnes den yderligere påvirkning grundet særlige forhold, som bygningen er berettiget (kaldet øget klimapåvirkning). Læs mere om særlige bygningsforudsætninger i den nye BUILD rapport 2022:27 her. Se §298 stk. 4 i bekendtgørelsen bilag 2 tabel 9 for bestemmelse af særlige forhold.

 

Ny visning af biblioteket

Visningen af konstruktions- og byggevarebibliotek er opdateret, og det er nu muligt at få flere informationer om konstruktioner og byggevare i selve biblioteket.

 

Faser kan oprettes jf. EN15804+A2

Det er nu muligt at oprette faser efter de to forskellige EPD standarder der er tilgængelig – både EN15804+A1 og EN15804+A2. Ved indtastning af faser efter EN15804+A2 skal der kun indtastes indikatoren GWP-total. Vær opmærksom på, at ved indtastning af en eller flere faser efter standarden EN15804+A2 vil projektet anvende miljødata fra to forskellige standarder, og resultaterne for andre indikatorer end GWP kan derfor ikke sammenlignes eller summeres. Der vil være en advarsel flere steder i programmet, hvis der benyttes EPD’er fra EN15804+A2.

 

Skaleringsfaktor

Alle faser har nu en skaleringsfaktor. Skaleringsfaktoren kan f.eks. bruges ved indtastning af isoleringsmaterialer, hvor der i en EPD er en tilhørende tabel til at skalere til det materiale der nu skal bruges. Hvis datasættet ikke indeholder en skaleringsfaktor sættes denne til 1.

 

Resultatvisnings opdateret

Det er nu muligt, at lukke visningen af resultater for de forskellige miljøindikatorer og således kun få vist resultater for enkelte miljøindikatorer fremfor alle. Som default viser LCAbyg 2023 kun resultater for miljøindikatoren GWP, når beregningsforudsætningen er sat til ”Bygningsreglement”

 

Ny resultatvisning til bygningsreglementet

Ved valg af beregningstypen ’Bygningsreglementet’ findes nu en ny resultatside kaldet ’Bygningsreglementet’, der giver et simpelt overblik over hovedresultaterne for bygningens klimapåvirkning, som skal anvendes til dokumentation af det kommende krav om bygningers klimapåvirkning i bygningsreglementet.

 

Engelsk version

Under indstillinger kan man nu ændre programfladen til engelsk.

 

Rapport opdateret

LCAbyg rapporten er opdateret og kan bruges som dokumentation til bygningsreglementets krav til bygningers klimapåvirkning.

 

Import af ILCD+EPD format

Det er nu muligt at importere EPD’er på det digitale format ILCD+EPD. Fra 1. januar 2023 kan der importeres EPD’er fra EPD Norge, med få undtagelser af materialer, hvis digitale fil ikke har de nødvendige informationer der skal bruges til Livscyklusvurdering i LCAbyg. Se mere på LCAbyg - YouTube.

 

LOG

LCAbygs LOG er nu opdateret sådan at den er mere interaktiv, hvilket vil sige, at man kan dobbelt-klikke på evt. mangler eller fejl i loggen og derved blive ført hen til præcis hvor der mangler en evt. levetid eller mængde.

 

Åbning af LCAbyg projekter

Det er nu muligt at åbne LCAbyg projekter ved at at dobbeltklikke på filerne. Dette virker dog kun, så længe projektet evt. ikke er ødelagt. I så fald skal LCAbyg åbnes først og herefter kan projektet åbnes og evt. repareres. OBS. pas på med at dobbeltklikke på filer der ikke skal opdateres til nyeste LCAbyg version.

 

Reparation af projekter

LCAbyg kan nu reparerer projekter der før har været ødelagt. Dvs. at fleste projekter fra f.eks. tidligere versioner, nu kan åbnes i LCAbyg (ikke ved at dobbelt-klikke på filen), og du vil her få en besked om at du kan reparere projektet. Husk evt. at gemme dit originale projekt, da der kan være informationer som LCAbyg fjerner, i forbindelse med at reparere projektet. Projekter der er repareret skal gemmes som et nyt projekt.

 

Genvejstaster

Det er nu muligt at bruge genvejstaster i LCAbyg, til at tilgå de forskellige funktioner som: omdøb, fjern mv. Disse genvejsfunktioner kan ses i LCAbyg programmet, ved at holde musen over funktionen.

GenDK opdateringer

Tilpasset lovkrav

GenDK er opdateret og tilpasset ”Bilag 2, tabel 7: Generisk datagrundlag 2023”. Denne opdatering inkluderer erstatning af generisk data for beton- og træmaterialer med branchedata fra EPD Danmark. Datagrundlaget kan downloades fra: http://www.bygningsreglementet.dk. Derudover gøres der opmærksom på, at GenDK biblioteket er yderligere opdateret for evt. fejl og mangler. Der gøres derfor ekstra opmærksom på, at projekter oprettet i LCAbyg 5.2.1.0 eller tidligere, potentielt vil variere betydeligt i resultat, da datagrundlaget er opdateret. Ældre projekter der åbnes i LCAbyg 2023 vil automatisk blive opdateret til det nyeste datagrundlag og der kan ikke rulles tilbage til en senere version efter dette.

 

Nye konstruktioner

Konstruktionsbiblioteket er opdateret med flere konstruktioner. Blandt andet er der tilføjet standardværdier for installationer, som BPST har udviklet i samarbejde med branchen.

Funktioner der ikke længere er tilgængelige i LCAbyg 5.3.1.0

Import af LCAbyg 3.2 projekter og komponenter

Ved udgivelsen af LCAbyg 2023 er det ikke længere muligt at importere projekter eller komponenter (Bygningsdele, Konstruktioner, Byggevare og Faser) fra LCAbyg 3.2. Hvis behovet opstår, skal man først åbne disse i LCAbyg 5.2.1.0, gemme og herefter åbne disse i LCAbyg 2023. Opstår der mod forventning problemer med at åbne projekter fra LCAbyg 3.2. i LCAbyg 5.2.1.0, skriv da til LCAbyg postkassen.

 

DGNB som beregningstype

Som følge af den nye DGNB manual gældende fra marts 2023, hvor dokumentationskrav til livscyklusvurdering strømlines med bygningsreglementet, er DGNB beregningstypen udtaget af LCAbyg 2023. Dette betyder tilgengæld, at nye DGNB certificeringer, skal bruge beregningstypen ’Bygningsreglementet’ til at dokumentere LCA-kriteriet i DGNB. Pointberegning udføres andetsteds. Informationer om DGNB certificeringstyper kan tilgås her: https://dk-gbc.dk/certificering?certificering=bygninger

Generelle spørgsmål om LCAbyg JSON 5.3.1.0

Hvilke tredjepartsintegrationer kan man bruge i LCAbyg 5?

Der er mulighed for at bruge json formatet som tredjepartsintegration.Integration via IFC er under udvikling.

 

Hvad er json-formatet?

Tredjepartsintegration som kan bruges udenom LCAbyg's brugerflade til at oprette alt fra hele projekter til komponentbiblioteker. Det er også muligt at udtrække resultater for sit projekt i JSON. Se webinar om intro til JSON formatet på LCAbyg's Youtube kanal

 

Hvor kan jeg finde en guide til json formatet?

Der findes en engelsk guide om json projekter som kan hentes her. Vi er i gang med at opdatere guiden, og dele den op i flere korte guides (json guide projekt, json guide eksport, json guide scenarier og json guide components).

En opdateret version af json guide eksport kan hentes her.

En opdateret version af json guide scenarier kan hentes her.

Opdaterede versioner af json guide projekt og json guide components udkommer i starten af marts 2022. Guiderne bliver løbende opdateret, så man skal være opmærksom på at hente den nyeste version.
 

Hvor kan jeg finde import eksemplet?

Import eksemplet kan du finde i zip-mappen når du downloader Json guiden her: Vejledning andre værktøjer.

Opdateringer i LCAbyg JSON 5.3.1.0

Ændring i opsætningen af engine.yalm

Version 5.3.2.1 har en ændirng i engine.yalm. Se eksempel under Step 3.3, side 15, i JSON guiden. Guiden kan downloades her.

Typiske fejlmeddelelser i LCAbyg JSON 5.3.1.0

LCAbyg_debug.exe vil ikke åbne eller crasher når jeg forsøger at åbne mit json projekt

Check at filen 'engine.yalm' ikke har fejl. Eksempler på typiske fejl er forkert indentering, forkert placeret tegn, eks. - tegnet. Som en hjælp til at fejlsøgning kan du skrive 'cmd' og trykke 'enter' i stien hvor lcabyg_debug.exe er gemt. Herefter åbner en terminal der beskriver fejl i din engine.yalm fil.

 

Hvordan kan jeg tjekke at mine json filer er korrekt opbygget?

Vi anbefaler at man løbende tester at man importerer sit json projekt i LCAbyg. Ved at åbne LCAbyg_debug.exe kan man få fejlmeddelser printet i LCAbyg terminalen.

Vær opmærksom på at LCAbyg ikke virker, hvis du placerer cursoren eller skriver inde i terminalen, samt hvis du foretager ændringer i json projektet skal du genstarte LCAbyg_debug.exe.

Du kan læse mere om debug-funktionen i den opdaterede guide om json projekter (udkommer starten af marts 2022).

 

Hvordan kan jeg finde ud af hvorfor jeg for fejlmeddelsen "Missing UUID" i LCAbyg_debug terminalen?

Du kan søge i din json fil/filer i Notepad ++ og tjekke at alle UUID'er er skrevet korrekt, er du ikke at kommet til at indsætte UUID forkert eller at du mangler UUID'er.

 

Hvorfor vises den samme fejlmeddelse to gange i LCAbyg_debug.exe terminalen?

Dette påvirker ikke den samlede fejl. Ved at løse en af de to identiske fejl og genstarte LCAbyg.exe, forsvinder begge fejlmeddelser.

 

Hvad betyder fejlmeddelsen:

Collision between CategoryToConstruction(069983d0-d08b-405b-b816-d28ca9648956) and ElementCategory(069983d0-d08b-405b-b816-d28ca9648956” ?

Ofte skyldes denne fejl at det sammen unikke ID er anvendt mere end én gang. Tjek derfor, at det unikke ID eller henvisende unikke ID ikke er anvendt mere end en gang.

 

Hvad betyder fejlmeddelsen:

“Missing target/source at badfcf92-804a-5902-a5c4-0ea1460c202e for ConstructionToProduct(0dd0b7a2-6f15-496c-88e0-8b64bcb663ba)”?

Hvis du har oprettet node og edges for noder, og derefter slettet nogle af noder, så skal de henvisende/relaterende edges også slettes. En måde hvorpå "tomme" edges kan findes hurtigt, er ved at åbne json projektet i Nodepad ++, og herefter foretage en søgning på "amount: 0", hvilket giver søgeresultatet for alle tomme edges i søgte json fil/projekt.

 

Når jeg eksporterer bygningsmodellen fra LCAbyg til json, så kan jeg ikke finde nogle konstruktioner.

Hvis du kun har brugt gen_dk biblioteket til at modellere dine konstruktioner, så eksporteres ingen konstruktioner til json, da de allerede findes i gen_dk mappen, indbygget i LCAbyg.

Hvorfor for jeg fejlmeddelsen ”Collision on Building…” , når jeg importerer et komponent til et eksisterende projekt i LCAbyg?

En årsag kan være, at din importere komponent ikke er sat korrekt op, eller at du har importeret et komponent med ikke UUID der allerede findes i et LCAbyg komponent.

 

Hvorfor kan jeg ikke åbne import eksemplet i LCAbyg?

Dette kan skyldes at du bruger forskellige versioner af hhv. import eksemplet og LCAbyg. F.eks. er der foretaget en ændring i edgen CategoryToStage fra version 5.2.0.1 til version 5.2.1.0. Det er derfor vigtigt at du downloader den seneste version af LCAbyg og senester version af JSON guiden og import eksempelt.

Excel tool (lite)

Hvad er Excel tool (lite)?

Excel lite værktøjet kan anvendes til at opbygge bygningsmodellen via Excel, tiltænkt den tidligere designfase og hurtigere import af bygningsmodellen.

Excel lite udvikles løbende, hvis der er feedback, kan man skrive til lcabyg postkassen lcabyg@build.aau.dk.

 

Findes der en guide til Excel tool (lite)?

Introduktion og hjælp kan findes i et ark i Excel filen som kan hentes her.

 

Findes der er version af Excel tool (lite) til Mac?

Excel værktøjet virker pt til ikke Mac (import af csv filen). Dette vil blive udviklet snart.

 

Hvorfor for jeg en fejl når jeg kopierer en række?

Hvis du vil kopiere en række, skal du indsætte den nederst/under de eksisterende rækker.

Tilmeld dig nyhedsbrevet