Publikationer

Forskningsgruppen for Bygningers Bæredygtighed ved BUILD (tidligere SBi) på Aalborg Universitet udgiver ofte publikationer om LCAbyg og om LCA på bygninger generelt. Publikationer er udarbejdet med henblik på at udbrede forståelsen for LCA’er og hvordan disse modelleres for at vurdere miljøprofiler for danske byggerier.

Publikationerne er frit tilgængelige og downloades længere nede på denne side.

Udvikling af dansk generisk LCA-data

Abstract

​Denne rapport beskriver det arbejde, der er udført i et myndighedsprojekt udført af BUILD ved Aalborg Universitet for social- og Boligstyrelsen med henblik på at opdatere det generiske da-tamateriale i bygningsreglement (BR18) for byggevarematerialers miljøbelastning til brug ved livcyklusvurderinger (LCA-beregninger) af nybyggeri.

Udgivelsesdato
2023-12

Forfattere
Jesper Kragh
Harpa Birgisdóttir

Klimapåvirkning fra nybyggeri

Abstract

​Denne rapport publicerer resultaterne af den analyse, der er udført for at forberede den politiske
beslutningsproces omkring fastlæggelse af grænseværdier for bygningers klimapåvirkning fra 2025.

BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø har af Social- og Boligstyrelsen (SBST) fået til opgave at udarbejde det analytiske grundlag for den opdaterede LCA-baserede grænseværdi for klimapåvirkningen, som skal indføres i Bygningsreglementet i perioden 2025-2027. Nærværende rapport fastlægger dermed først et repræsentativt bygningsdatagrundlag for det typiske nybyggeri i Danmark, som består af 163 typiske case-bygninger. Disse casebygninger benyttes herefter til at udregne klimapåvirkninger fra nybyggeriet ved livscyklusvurderinger, og til sidst præsenteres mulige LCA-baserede grænseværdier for klimapåvirkningen, som medfører, at 1/3 af nybyggeriet vil præstere bedre end aktuelt.

Udgivelsesdato
2023-12

Forfattere
Buket Tozan
Christoffer Ole Olsen
Christian Grau Sørensen
Jesper Kragh
Jørgen Rose
Søren Aggerholm
Harpa Birgisdóttir

Analysis of new modules in connection with calculation of the climate impact of buildings

Abstract

Denne rapport undersøger, hvilke processer der bør inkluderes i de hidtil manglende moduler, deres relative betydning for den samlede klimapåvirkning på produkt- og bygningsniveau samt den tid og de omkostninger, der er forbundet med at indføre dem i bygningsreglementets klimakrav.

Denne rapport undersøger hvor stor den øgede klimapåvirkning fra de tilføjede moduler er, baseret på analysen af 10 byggesager af forskellig type og anvendelse. Der undersøges indflydelsen af den udvidede livscyklus inklusiv modulerne A4, A5, B1, B2-3, C1 og C2 samt justerede B4-data i overensstemmelse med den reviderede standard på bygningers samlede klimapåvirkning.

Sprog
Kun tilgængelig på engelsk

Udgivelsesdato
2023-12

Forfattere
Maria Balouktsi
Harpa Birgisdóttir

Ressourceforbrug på byggepladsen - Klimapåvirkning af bygningers udførelsesfase

Abstract

Denne analyse har til formål at kortlægge ressourceforbrug på byggepladser ved nybyggeri og på denne baggrund udforme nøgletal samt dokumentationsmetode, som kan understøtte implementering i bygningsreglementets klimakrav.

Rapporten indleder med en gennemgang af de tekniske standarder på området, som danner grundlag for klimakravene i bygningsreglementet. Eftersom enkelte lande allerede er begyndt at stille tilsvarende krav i national lovgivning, undersøges ligheder og forskelle i disse tilgange. Endelig kortlægges byggeprocessens klimapåvirkninger baseret på en række byggepladser og ved hjælp af andre tilgængelige datakilder. Resultater er opsummeret i nøgletal for klimapåvirkning.

På baggrund af den erfaring, som forskerne og de deltagende virksomheder har opbygget i løbet af de sidste år, præsenteres en beskrivelse af dokumentationskrav, der kan bruges til rapportering af byggepladsens klimapåvirkninger.

Med udgangspunkt i de udviklede dokumentationskrav vurderes de økonomiske konsekvenser ved implementering af disse krav i bygningsreglementet. Afslutningsvis gives et kort overblik over kendte optimeringspotentialer, der kan nedbringe byggepladsens klimapåvirkninger.

Udgivelsesdato
2023-12

Forfattere
Kai Kanafani
Jonathan Magnes
Agnes Garnow
Søren Munch Lindhard
Maria Balouktsi

Klimapåvirkning fra - 45 Træbyggerier

Abstract

Denne rapport har fokus på det klimamæssige potentiale for brug af biobaserede materialer i byggeriet. Rapporten undersøger 45 træbyggeriers klimapåvirkning sammen med de praktiske udfordringer, der kan ved at bruge træ i byggeriet.
Publikationen præsenterer først en oversigt over klimapåvirkningen for 45 træbyggerier. Dernæst en casesamling af 35 træbyggerier med fokus på erfaringer med at designe og bygge med træ, og hvilke klimapåvirkninger det enkelte byggeri medfører. Casesamlingen er et opslagsværk til inspiration for dem, som ønsker at bygge med træ.

Udgivelsesdato
2023-05

Forfattere
Camilla Ernst Andersen
Agnes Garnow
Christian Grau Sørensen
Alexandra Wittchen
Liv Kristensen Stranddorf
Endrit Hoxha
Freja Nygaard Rasmussen
Harpa Birgisdóttir

Boligbyggeri fra 4 til 1 planet - 25 Best Practice Cases

Abstract

​Denne rapport er en del af initiativet Boligbyggeri fra 4 til 1 planets vidensspor, som indsamler, analyserer og formidler iden om eksisterende best practice boligbyggeri for at sikre, at indsatsen står på et velfunderet vidensgrundlag og gør brug af de bedst mulige værktøjer, samt inspirerer og viser vejen for fremtidens boligbyggeri med lavere klimaaftryk.

Nærværende publikation præsenterer som noget nyt, en casesamling af best practice byggeri, som demonstrerer mindre traditionelle byggepraksisser, der kan resultere i lavere klimaftryk over bygningens livscyklus sammenlignet med konventionelt boligbyggeri. Formålet med casesamlingen er at fungere som et opslagsværk der kan inspirere dem, som ønsker at bygge boligbyggeri med lavere klimaaftryk. Casesamlingen inkluderer 25 boligbyggerier, herunder 7 enfamiliehuse, 2 sommerhuse, 6 rækkehuse, 9 etageboliger, heraf 3 studieboliger og 1 andet byggeri. Dette er et fælleshus som inkluderes i casesamlingen grundet dets eksperimenterende tilgang til nybyggeri i bl.a. beton.

Udgivelsesdato
2023-05

Forfattere
Agnes Garnow
Buket Tozan
Kin Sun Tsang
Lea Hasselsteen Nielsen
Liv Kristensen Stranddorf
Kin Sun Tsang
Camilla Ernst Andersen
Christian Grau Sørensen
Harpa Birgisdóttir

Klimapåvirkning fra renovering: Muligheder for udformning af grænseværdier til LCA for renovering

Abstract

Da der kan sættes LCA-krav til renovering, er formålet med dette projekt at analysere muligheden for at stille krav til klimapåvirkningen af renoveringer, hvor både selve kravet og metoden skal være operationelle og sigte mod en reduktion af CO2-udledningen. Dette er gjort gennem en systematisk kombination af renoveringstyper og grænseværdier, som eksemplificeres gennem indsamlede renoveringsprojekter.

Udgivelsesdato
2022-09-28

Forfattere
Alberte Mai Lund
Regitze Kjær Zimmermann
Jesper Kragh
Jørgen Rose
Søren Aggerholm
Harpa Birgisdottir

CO2-krav og særlige bygningsforudsætninger

Abstract

​Rapporten undersøger, hvilke særlige bygningsforudsætninger der kan medføre en overskridelse af CO2-grænseværdien, og i hvilke tilfælde overskridelsen kan tillades. Derudover udarbejdes en beregningsmodel, som kan fastsætte en værdi for den tilladte overskridelse.

Udgivelsesdato
2022-08-30

Forfattere
Lea Hasselsteen Nielsen
Buket Tozan,
Harpa Birgisdóttir
Kim Wittchen

Tilgængelighed og betydning af EPD'er

Abstract

Tilgængelighed og betydning af EPD'er
En analyse der bygger på tilgængeligheden af specifikke miljødata repræsentativt for det danske marked og indflydelsen af disse på LCA-resultater

I takt med, at fokus på mere præcise LCA-resultater øges, mærkes et behov for at undersøge, hvor mange EPD’er der er tilgængelige og repræsentative for danske byggerier. Desuden er der brug for at undersøge, hvordan LCA-resultater ændrer sig ved at erstatte generiske data fra Ökobaudat 2020 med EPD’er, og hvilke faktorer der spiller ind.
Viden om, og brugen af EPD’er har været med til at udvikle et mere præcist datagrundlag for livscyklusvurderinger på danske bygninger, og i øvrigt været med til at bidrage til udvikling af CO2-grænseværdier, således at Danmark kan nå målsætningen om 70%-reduktion.

Udgivelsesdato
2021-11

Forfattere
Emilie Brisson Jørgensen
Buket Tozan
Christian Grau Sørensen
Harpa Birgisdottir

Klimapåvirkning fra 60 bygninger (opdateret)

Abstract

Klimapåvirkning fra 60 bygninger:
Opdaterede værdier baseret på nyere data og danske
branche EPD’er

Opdaterede værdier baseret på nyere data og danske branche EPD’er opdateres referenceværdier, der blev udformet i forbindelse med rapporten Klimapåvirkning fra 60 bygninger (SBi 2020:04). Fokusset på at dokumentere og måle klimapåvirkninger fra bygninger stiger, og flere livscyklusvurderinger på bygninger udføres i den danske byggebranche. Denne udvikling nødvendiggør opdateringer af data benyttet til udregning af klimapåvirkninger. I forbindelse med udgivelsen af LCAbyg 5, de nye miljødata i Ökobaudat 2020 og danske branche-EPD’er, opdaterer denne rapport de etablerede referenceværdier idet referenceværdierne beregnes i LCAbyg 5 ved brug af nye miljødata.

Udgivelsesdato
2021-04

Forfattere
Buket Tozan
Emilie Brisson Jørgensen
Harpa Birgisdottir

Eksempelbibliotek til LCAbyg 2023

Abstract

Eksempelbibliotek til LCAbyg 2023:

Denne publikation dokumenterer biblioteket over bygningskonstruktioner, som er integreret i LCAbyg 2023.
LCAbyg er et dansk værktøj til livscyklusvurderinger (LCA) og beregning af klimapåvirkning af bygninger. Programmet kan hentes gratis på LCAbyg.dk, hvor der også findes mere viden om værktøjet og LCA, vejledninger og nyheder. For at lære mere om, hvordan man bruger LCAbyg, henvises til programmets brugermanual.
Publikationen fremlægger alle generiske konstruktioner i LCAbyg-biblioteket til anvendelse i nybyggeri, eksisterende bygninger og renoveringer. Titel og beskrivelse af konstruktionerne svarer til den måde, de er vist i beregningsprogrammet, så man nemt kan anvende publikationen til arbejdet med LCAbyg. Der angives desuden klimapåvirkningen for konstruktioner til nybyggeri og renoveringer. Som bruger af LCAbyg får man et hurtigt overblik over bibliotekets indhold, som kan hjælpe med at finde de ønskede konstruktioner til modellering af projekter. Desuden hjælper det med at træffe en beslutning om, hvilke generiske løsninger der er hensigsmæssige i det konkrete projekt og hvilke løsninger man ønsker at tilpasse eller udvikle selv. Endelig kan publikationen anvendes til undervisning og efteruddannelse i bygningers klimapåvirkning. Publikationen redegør også for caseindgangen, som er LCAbygs funktion til at generere en bygningsmodel for en hel bygning på basis af nogle få parametre. Caseindgangen er en tidsbesparende måde at starte et LCA-projekt på. I øjeblikket kan LCAbyg generere bygningsmodeller for ældre murede etageejendomme, som kan anvendes til at udføre LCA ved renovering af denne bygningstype.

Udgivelsesdato
2023-04

Forfattere
Kai Kanafani
Regitze Kjær Zimmermann
Liv Kristensen Stranddorf
Agnes Garnow
Harpa Birgisdottir
Buket Tozan
Emilie Brisson Stapel
Christian Grau Sørensen
Frederikke Israelsen

Eksempelbibliotek til LCAbyg 5.2

Abstract

Eksempelbibliotek til LCAbyg 5.2:

Denne publikation dokumenterer biblioteket over bygningskonstruktioner, som er integreret i LCAbyg 5.2.
LCAbyg er et dansk værktøj til livscyklusvurderinger (LCA) og beregning af klimapåvirkning af bygninger. Programmet kan hentes gratis på LCAbyg.dk, hvor der også findes mere viden om værktøjet og LCA, vejledninger og nyheder. For at lære mere om, hvordan man bruger LCAbyg, henvises til programmets brugermanual.
Publikationen fremlægger alle generiske konstruktioner i LCAbyg-biblioteket til anvendelse i nybyggeri, eksisterende bygninger og renoveringer. Titel og beskrivelse af konstruktionerne svarer til den måde, de er vist i beregningsprogrammet, så man nemt kan anvende publikationen til arbejdet med LCAbyg. Der angives desuden klimapåvirkningen for konstruktioner til nybyggeri og renoveringer. Som bruger af LCAbyg får man et hurtigt overblik over bibliotekets indhold, som kan hjælpe med at finde de ønskede konstruktioner til modellering af projekter. Desuden hjælper det med at træffe en beslutning om, hvilke generiske løsninger der er hensigsmæssige i det konkrete projekt og hvilke løsninger man ønsker at tilpasse eller udvikle selv. Endelig kan publikationen anvendes til undervisning og efteruddannelse i bygningers klimapåvirkning. Publikationen redegør også for caseindgangen, som er LCAbygs funktion til at generere en bygningsmodel for en hel bygning på basis af nogle få parametre. Caseindgangen er en tidsbesparende måde at starte et LCA-projekt på. I øjeblikket kan LCAbyg generere bygningsmodeller for ældre murede etageejendomme, som kan anvendes til at udføre LCA ved renovering af denne bygningstype.

Udgivelsesdato
2022-01

Forfattere
Kai Kanafani
Regitze Kjær Zimmermann
Liv Kristensen Stranddorf
Agnes Garnow
Harpa Birgisdottir

BUILD levetidstabel: Version 2021

Abstract

For at styrke udbredelsen af LCA og LCC og skabe grundlag for så retvisende beregninger som muligt er det afgørende, at der er pålidelige, let tilgængelige og bredt anerkendte levetider tilgængelige for brugere af fx værktøjerne LCCbyg og LCAbyg i form af en levetidstabel fra en uvildig institution.
Formålet med dette projekt er at tilvejebringe en ny levetidstabel, som opdaterer og udvider den hidtidige levetidstabel fra SBi2013:30.
Den ny levetidstabel udvides til fire forskellige detaljeringsniveauer, som kan dække en stigende detaljeringsgrad gennem byggeprocessens faser. De fire levetidstabeller omfatter:
- Bygninger svarende til de nye anvendelseskoder i BBR.
- Hovedgrupper svarende til SfB-systemets hovedgrupper fx (1) Bygningsbasis.
- Bygningsdelsgrupper svarende til SfB-systemets grupper fx (10) Bygningsbasis, terræn.
- Bygningsdele svarende til SfB-systemets bygningsdelsindeks opgjort efter materialevalg fx (10)4 Pælefundamenter og brøndfundamenter.

Udgivelsesdato
2021-12

Forfattere
Kim Haugbølle
Vania Mahdi
Martin Morelli
Haseebullah Wahedi

Klimapåvirkning fra 20 træbyggerier

Abstract

Bæredygtighed og fokus på at reducere det globale klimaaftryk er et centralt emne i dagenssamfund. Der er i stigende grad fokus på at reducere klimapåvirkningen fra materialer anvendt i byggeriet som et supplement til at nedbringe driftsenergien fra bygningerne. I den sammenhæng fokuseres der i høj grad på træ og andre biobaserede byggematerialers potentiale for at reducere klimapåvirkninger fra bygninger. Det skyldes træets evne til at lagre kulstof under vækst indtil nedbrydning ved endt levetid.

Udgivelsesdato
2021-11

Forfattere
Alexandra Wittchen
Camilla Marlene Ernst Andersen
Harpa Birgisdottir
Freja Nygaard Rasmussen
Liv Kristensen Stranddorf

Erfaringer fra 20 træbyggerier

Abstract

Eksisterende træbyggerier 2021

Bæredygtighed og fokus på at reducere det globale klimaaftryk er et centralt emne i dagens samfund. Der er i stigende grad fokus på at reducere klimapåvirkningen fra materialer anvendt i byggeriet som et supplement til at nedbringe driftsenergien fra bygningerne. I den sammenhæng fokuseres der i høj grad på træ og andre biobaserede byggematerialers potentiale for at reducere klimapåvirkninger fra bygninger. Dette skyldes træets evne til at lagre kulstof under vækst indtil nedbrydning ved endt levetid. Rapporten Klimapåvirkning fra træbygninger – LCA på 20 eksisterende træbyggerier bekræfter, at det kan være en fordel for klimaet at bygge i træ, men at der skal tages højde for bygningens helhed.

Udgivelsesdato
2021-17-10

Forfattere
Alexandra Wittchen
Torben Valdbjørn Rasmussen

Klimaeffektiv renovering

Abstract

Klimaeffektiv renovering:
Balancen mellem energibesparelse og materialepåvirkninger i bygningsrenovering

Over de seneste år er LCA-metoden blevet etableret som en hjørnesten til vurdering af bygningers bæredygtighed. Byggebranchen har nu mulighed for at beregne bygningers klimapåvirkninger over hele deres livscyklus, som er en forudsætning for at bestemme og nedbringe bygningers samlede klimaaftryk.
Den eksisterende bygningsmasse rummer imidlertid det største potentiale til at reducere byggeriets klimaaftryk. LCA kan anvendes for at sikre, at energirenoveringer rent faktisk reducerer udledningen af drivhusgasser på den bedst mulige måde. Denne rapport skal derfor lægge fokus på renoveringers klimaeffektivitet ved at belyse balancen mellem energibesparelser og klimapåvirkninger knyttet til de materialer, der anvendes til at effektuere disse besparelser. Nettopåvirkninger beregnes for renoveringstiltagene; efterisolering, vinduesudskiftning og opsætning af solceller.
Byggebranchens parter inden for bygningsisolering, vinduer og solcelleanlæg har bidraget til projektet med nyttige input og diskussioner i form af løbende dialog og en række branchemøder.

Udgivelsesdato
2021-13-10

Forfattere
Kai Kanafani
Alberte Mai Lund
Amdi Schjødt Worm
Johannes Due Jensen
Harpa Birgisdóttir
Jørgen Rose

Klimapåvirkning fra 60 bygninger

Abstract

Klimapåvirkning fra 60 bygninger:
Muligheder for udformning af referenceværdier til LCA for bygninger

I rapporten Klimapåvirkning fra 60 bygninger – muligheder for udformning af referenceværdier til LCA for bygninger vurderes det hidtil største antal bygningscases indsamlet i Danmark i forhold til klimapåvirkning. Som et led i målsætningen om at reducere den globale drivhusgasudledning har der i byggeriet i de senere år været stort fokus på at reducere klimaaftrykket fra bygninger. Her indgår livscyklusvurdering (LCA) som et centralt værktøj til at dokumentere bygningers klimaaftryk som følge af fremstilling og bortskaffelse af byggematerialer samt energiforbrug i driftsfasen. I denne rapport er der indsamlet og udarbejdet LCA’er for 60 danske bygningscases inden for bygningstyperne enfamiliehuse, rækkehuse, etageboliger, kontorer samt andet byggeri. På baggrund af disse 60 bygningscases etableres viden omkring bygningers klimapåvirkning. Derudover udvikles referenceværdier for bygningers klimaaftryk, der kan bruges som pejlemærker for fremtidige byggerier. Rapporten viser et klart potentiale for at flytte byggeriet mod et lavere klimaaftryk og imødekomme en bæredygtig udvikling i samfundet.

Udgivelsesdato
2020-03-15

Forfattere
Regitze Kjær Zimmermann
Camilla Ernst Andersen
Kai Kanafani
Harpa Birgisdóttir

LCA i tidlig bygningsdesign

Abstract

LCA i tidlig bygningsdesign

Der har i mange år været stor fokus på bygningers driftsenergiforbrug, ikke mindst gennem stramninger af bygningsreglementet. Efter de seneste års reduktion af energiforbruget er interessen i bygningers indlejrede miljøeffekter steget. Formålet med denne publikation er at give bygherre og rådgiver viden om og redskaber til at reducere miljøpåvirkninger relateret til byggematerialers miljøaftryk over hele bygningens livscyklus. Ønsket er at gøre livscyklusvurderinger tilgængeligt for en endnu bredere kreds af professionelle og bygherrer, så miljøbelastningen forårsaget af byggeri kan reduceres. Udgivelsen er udarbejdet i forbindelse med PSO-projekt 349-051 ’Lavenergibygninger og indlejret energi i et bæredygtighedsperspektiv: ny viden & værktøjer for rådgivere og bygherrer’. Projektet blev gennemført af Statens Byggeforskningsinstitut sammen med projektpartnerne Bygherreforeningen, Arkitektforeningen, Konstruk-tørforeningen og IDA Byg. Partnernes medlemmer har bidraget til videreudvikling af værktøjet LCAbyg og til udvikling af denne publikation med deres deltagelse i en række workshops og kurser.

Udgivelsesdato
2019

Forfattere
Kai Kanafani
Regitze Kjær Zimmermann
Harpa Birgisdottir
Freja Nygaard Rasm

Bygningers indlejrede energi og miljøpåvirkninger

Abstract

Bygningers indlejrede energi og miljøpåvirkninger
Vurderet for hele bygningens livcyklus

​Denne rapport giver en vurdering af miljøpåvirkninger og ressourceforbrug som følge af byggematerialers fremstilling, transport, bortskaffelse og genanvendelse. Livscyklusanalysen af byggematerialer sammenlignes med miljøpåvirkninger og ressourceforbrug som følge af energiforbruget til bygningers drift, dvs. rumopvarmning m.v. Denne sammenligning er interessant, fordi den gældende offentlige regulering af bygningers energiforbrug alene omfatter driftsenergien, mens det energiforbrug og de miljøpåvirkninger, som er indlejret i byggematerialerne, ikke er reguleret i Bygningsreglementet eller andre offentlige forskrifter. Rapportens beregninger viser, at for nye bygninger er byggematerialernes indlejrede energiforbrug og miljøpåvirkninger signifikant større end belastningen fra bygningernes driftsenergiforbrug. Der kan således være et betydeligt potentiale i en eventuel offentlig regulering til fremme af byggematerialers bæredygtighed.

Udgivelsesdato
2017-06-06

Forfattere
Harpa Birgisdóttir
Sussie Stenholt Madsen

Branchevejledning i LCA ved renovering

Abstract

Denne vejledning er udarbejdet med støtte fra InnoBYG-spireprojektordningen via Styrelsen for Forskning og Innovation samt støtte fra Grundejernes Investeringsfond.

Vejledningen er særligt målrettet bygherrere / bygherrerådgivere, der udbyder renoveringsprojekter samt rådgivere, der efterfølgende udfører LCA på de udbudte projekter.

Vejledningen sigter mod at skabe fælles retningslinjer for LCA (livscyklus vurdering) på bygningsrenoveringer med fokus på at sikre tilstrækkeligt uddybede kravspecifikationer inden for området således, at konsistensen i de udførte LCA-beregningerne styrkes. Derved kan LCAer i højere grad anvendes som beslutningsparameter inden for vurdering af renoveringers miljømæssige forhold.

Vejledningen er blevet til i samarbejde mellem Teknologisk Institut (projektleder og projektansøger) og Statens Byggeforskningsinstitut.

Udgivelsesdato
2017-01-01

Forfattere
Amdi Schødt Worm
Henrik Poulin
Flemming Carøe Østergaard
Harpa Birgisdottir
Freja Nygaard Rasmussen
Sussie Stenholt Madsen

Livscyklusvurdering af større bygningsrenoveringer

Abstract

Livscyklusvurdering af større bygningsrenoveringer: Miljømæssige konsekvenser belyst via casestudier

Byggearbejdet på den eksisterende boligmasse udgør en stor andel af branchens samlede økonomiske aktivitet og er dermed et vigtigt indsatsområde for en miljømæssigt bæredygtig udvikling af byggebranchen. I denne rapport afklares væsentlige begreber og metoder i forbindelse med livscyklusvurdering (Life Cycle Assessment, LCA) af større renoveringsarbejder. Med udgangspunkt i en række cases karakteriseres de involverede materialestrømme, og de miljømæssige påvirkninger ved renoveringsindgrebet bestemmes ved hjælp af LCA og sammenlignes med miljømæssige påvirkninger ved nybyggeri. Rapporten viser, at renoveringer meget vel kan være miljømæssigt fordelagtige sammenlignet med gennemsnitligt nybyggeri.

Udgivelsesdato
2015-12-18

Forfattere
Freja Nygaard Rasmussen
Harpa Birgisdottir

Bygningens livscyklus

Abstract

Bygningens Livscyklus: Identifikation af væsentlige bygningsdele, materialegrupper og faser i en miljømæssig vurdering

Livscyklusvurderinger bruges i stigende grad som et værktøj til at klarlægge et byggeris miljømæssige bæredygtighed over bygningens samlede levetid.
I denne rapport bruges metoden til at analysere både en række varianter af de almindeligste bygningsdele samt eksempler på typiske danske parcelhus- og kontorbyggerier med forskellige energiprofiler. Hermed får byggeriets parter et opdateret vidensgrundlag til at vurdere forskellige byggevarer og bygningsdeles væsentlighed for et byggeris samlede miljøpåvirkning og ressourceforbrug.

Udgivelsesdato
2015-04-13

Forfattere
Freja Nygaard Rasmussen
Harpa Birgisdottir

Introduktion til LCA på bygninger

Abstract

Livscyklusvurdering (LCA) er en metode som i stigende grad bliver brugt til at vurdere potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug for produkter og ydelser. Det gælder også for byggeri, hvor LCA er en væsentlig del af vurderingen af bygningers miljømæssige bæredygtighed. Livscyklustankegangen flytter fokus fra forholdene omkring det færdige byggeri til at indebære hele bygningens livscyklus.

Udgivelsesdato
2015-04-04

Forfattere
Harpa Birgisdottir
Freja Nygaard Rasmussen

Levetider af bygningsdele ved vurdering af bæredygtighed og totaløkonomi

Abstract

Formålet med rapporten er at vurdere den gennemsnitlige levetid for bygningsdele, som er relevant ved vurdering af bygningers bæredygtighed.

Der foreligger ikke nogen national eller international standard med værdier for levetider af bygningsdele, og der foreligger meget få dokumenterede informationer om bygningsdeles levetider fra praksis. Formålet med denne rapport er derfor at vurdere den gennemsnitlige levetid for bygningsdele, som er relevant ved vurdering af bygningers bæredygtighed. Vurderingen er uvildig og gennemført på et overordnet fagligt grundlag. De skønnede levetider kan anvendes ved beregning af vedligehold og totaløkonomi i mærkning af bygningers bæredygtighed.

Der er videreudviklet på metode og vurderinger af levetider for bygningsdele omfattet af ejerskifteforsikring og huseftersynsordningen (SBi 2012:05).

Udgivelsesdato
2013-01-01

Forfattere
Niels-Jørgen Aagaard
Erik Brandt
Søren Aggerholm
Kim Haugbølle

Tilmeld dig nyhedsbrevet