Publikationer

Forskningsgruppen for Bygningers Bæredygtighed ved BUILD (tidligere SBi) på Aalborg Universitet udgiver ofte publikationer om LCAbyg og om LCA på bygninger generelt. Publikationer er udarbejdet med henblik på at udbrede forståelsen for LCA’er og hvordan disse modelleres for at vurdere miljøprofiler for danske byggerier. Publikationerne er frit tilgængelige og downloades her:

Klimapåvirkning fra 60 bygninger

Abstrakt

Klimapåvirkning fra 60 bygninger:
Muligheder for udformning af referenceværdier til LCA for bygninger

I rapporten Klimapåvirkning fra 60 bygninger – muligheder for udformning af referenceværdier til LCA for bygninger vurderes det hidtil største antal bygningscases indsamlet i Danmark i forhold til klimapåvirkning. Som et led i målsætningen om at reducere den globale drivhusgasudledning har der i byggeriet i de senere år været stort fokus på at reducere klimaaftrykket fra bygninger. Her indgår livscyklusvurdering (LCA) som et centralt værktøj til at dokumentere bygningers klimaaftryk som følge af fremstilling og bortskaffelse af byggematerialer samt energiforbrug i driftsfasen. I denne rapport er der indsamlet og udarbejdet LCA’er for 60 danske bygningscases inden for bygningstyperne enfamiliehuse, rækkehuse, etageboliger, kontorer samt andet byggeri. På baggrund af disse 60 bygningscases etableres viden omkring bygningers klimapåvirkning. Derudover udvikles referenceværdier for bygningers klimaaftryk, der kan bruges som pejlemærker for fremtidige byggerier. Rapporten viser et klart potentiale for at flytte byggeriet mod et lavere klimaaftryk og imødekomme en bæredygtig udvikling i samfundet.

Udgivelsesdato
2020-03-15

Forfattere
Regitze Kjær Zimmermann
Camilla Ernst Andersen
Kai Kanafani
Harpa Birgisdóttir

LCA i tidlig bygningsdesign

Abstrakt

Vurderet for hele bygningens livscyklus

​Denne rapport giver en vurdering af miljøpåvirkninger og ressourceforbrug som følge af byggematerialers fremstilling, transport, bortskaffelse og genanvendelse. Livscyklusanalysen af byggematerialer sammenlignes med miljøpåvirkninger og ressourceforbrug som følge af energiforbruget til bygningers drift, dvs. rumopvarmning m.v. Denne sammenligning er interessant, fordi den gældende offentlige regulering af bygningers energiforbrug alene omfatter driftsenergien, mens det energiforbrug og de miljøpåvirkninger, som er indlejret i byggematerialerne, ikke er reguleret i Bygningsreglementet eller andre offentlige forskrifter. Rapportens beregninger viser, at for nye bygninger er byggematerialernes indlejrede energiforbrug og miljøpåvirkninger signifikant større end belastningen fra bygningernes driftsenergiforbrug. Der kan således være et betydeligt potentiale i en eventuel offentlig regulering til fremme af byggematerialers bæredygtighed.

Udgivelsesdato
2017-06-06

Forfattere
Harpa Birgisdóttir
Sussie Stenholt Madsen

Bygningers indlejrede energi og miljøpåvirkninger

Abstrakt

Vurderet for hele bygningens livscyklus

​Denne rapport giver en vurdering af miljøpåvirkninger og ressourceforbrug som følge af byggematerialers fremstilling, transport, bortskaffelse og genanvendelse. Livscyklusanalysen af byggematerialer sammenlignes med miljøpåvirkninger og ressourceforbrug som følge af energiforbruget til bygningers drift, dvs. rumopvarmning m.v. Denne sammenligning er interessant, fordi den gældende offentlige regulering af bygningers energiforbrug alene omfatter driftsenergien, mens det energiforbrug og de miljøpåvirkninger, som er indlejret i byggematerialerne, ikke er reguleret i Bygningsreglementet eller andre offentlige forskrifter. Rapportens beregninger viser, at for nye bygninger er byggematerialernes indlejrede energiforbrug og miljøpåvirkninger signifikant større end belastningen fra bygningernes driftsenergiforbrug. Der kan således være et betydeligt potentiale i en eventuel offentlig regulering til fremme af byggematerialers bæredygtighed.

Udgivelsesdato
2017-06-06

Forfattere
Harpa Birgisdóttir
Sussie Stenholt Madsen

Branchevejledning i LCA ved renovering

Abstrakt

Denne vejledning er udarbejdet med støtte fra InnoBYG-spireprojektordningen via Styrelsen for Forskning og Innovation samt støtte fra Grundejernes Investeringsfond.

Vejledningen er særligt målrettet bygherrere / bygherrerådgivere, der udbyder renoveringsprojekter samt rådgivere, der efterfølgende udfører LCA på de udbudte projekter.

Vejledningen sigter mod at skabe fælles retningslinjer for LCA (livscyklus vurdering) på bygningsrenoveringer med fokus på at sikre tilstrækkeligt uddybede kravspecifikationer inden for området således, at konsistensen i de udførte LCA-beregningerne styrkes. Derved kan LCAer i højere grad anvendes som beslutningsparameter inden for vurdering af renoveringers miljømæssige forhold.

Vejledningen er blevet til i samarbejde mellem Teknologisk Institut (projektleder og projektansøger) og Statens Byggeforskningsinstitut.

Udgivelsesdato
2017-01-01

Forfattere
Amdi Schødt Worm
Henrik Poulin
Flemming Carøe Østergaard
Harpa Birgisdottir
Freja Nygaard Rasmussen
Sussie Stenholt Madsen

Livscyklusvurdering af større bygningsrenoveringer

Abstrakt

Livscyklusvurdering af større bygningsrenoveringer: Miljømæssige konsekvenser belyst via casestudier

Byggearbejdet på den eksisterende boligmasse udgør en stor andel af branchens samlede økonomiske aktivitet og er dermed et vigtigt indsatsområde for en miljømæssigt bæredygtig udvikling af byggebranchen. I denne rapport afklares væsentlige begreber og metoder i forbindelse med livscyklusvurdering (Life Cycle Assessment, LCA) af større renoveringsarbejder. Med udgangspunkt i en række cases karakteriseres de involverede materialestrømme, og de miljømæssige påvirkninger ved renoveringsindgrebet bestemmes ved hjælp af LCA og sammenlignes med miljømæssige påvirkninger ved nybyggeri. Rapporten viser, at renoveringer meget vel kan være miljømæssigt fordelagtige sammenlignet med gennemsnitligt nybyggeri.

Udgivelsesdato
2015-12-18

Forfattere
Freja Nygaard Rasmussen
Harpa Birgisdottir

Bygningens livscyklus

Abstrakt

Bygningens Livscyklus: Identifikation af væsentlige bygningsdele, materialegrupper og faser i en miljømæssig vurdering

Livscyklusvurderinger bruges i stigende grad som et værktøj til at klarlægge et byggeris miljømæssige bæredygtighed over bygningens samlede levetid.
I denne rapport bruges metoden til at analysere både en række varianter af de almindeligste bygningsdele samt eksempler på typiske danske parcelhus- og kontorbyggerier med forskellige energiprofiler. Hermed får byggeriets parter et opdateret vidensgrundlag til at vurdere forskellige byggevarer og bygningsdeles væsentlighed for et byggeris samlede miljøpåvirkning og ressourceforbrug.

Udgivelsesdato
2015-04-13

Forfattere
Freja Nygaard Rasmussen
Harpa Birgisdottir

Introduktion til LCA på bygninger

Abstrakt

Livscyklusvurdering (LCA) er en metode som i stigende grad bliver brugt til at vurdere potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug for produkter og ydelser. Det gælder også for byggeri, hvor LCA er en væsentlig del af vurderingen af bygningers miljømæssige bæredygtighed. Livscyklustankegangen flytter fokus fra forholdene omkring det færdige byggeri til at indebære hele bygningens livscyklus.

Udgivelsesdato
2015-04-04

Forfattere
Harpa Birgisdottir
Freja Nygaard Rasmussen

Levetider af bygningsdele ved vurdering af bæredygtighed og totaløkonomi

Abstrakt

Formålet med rapporten er at vurdere den gennemsnitlige levetid for bygningsdele, som er relevant ved vurdering af bygningers bæredygtighed.

Der foreligger ikke nogen national eller international standard med værdier for levetider af bygningsdele, og der foreligger meget få dokumenterede informationer om bygningsdeles levetider fra praksis. Formålet med denne rapport er derfor at vurdere den gennemsnitlige levetid for bygningsdele, som er relevant ved vurdering af bygningers bæredygtighed. Vurderingen er uvildig og gennemført på et overordnet fagligt grundlag. De skønnede levetider kan anvendes ved beregning af vedligehold og totaløkonomi i mærkning af bygningers bæredygtighed.

Der er videreudviklet på metode og vurderinger af levetider for bygningsdele omfattet af ejerskifteforsikring og huseftersynsordningen (SBi 2012:05).

Udgivelsesdato
2013-01-01

Forfattere
Niels-Jørgen Aagaard
Erik Brandt
Søren Aggerholm
Kim Haugbølle

Tilmeld dig nyhedsbrevet