Forskning - hvad er nyt?

LCA og renovering

LCAbyg bliver primært anvendt på nybyggeri, men værktøjet skal bredes ud til bedre at omfatte vurderinger af det eksisterende byggeri. Renoveringsprojekter har et stort potentiale til at reducere miljøpåvirkninger i byggeriet. Det skyldes at en renoveringsindsats kan reducere bygningens energiforbrug mens materialeforbruget samtidig er langt mindre end ved nybyggeri. Alligevel kan det være vigtigt at udføre en LCA for at reducere miljøpåvirkninger. Designvalg kan nemlig betyde at renoveringsprojekter i nogle tilfælde har større miljøpåvirkning end nybyggeri.

Forskningsgruppens indsatser inden for renoverings-LCA inkludere udvikling af metoden og interface i LCAbyg. Sideløbende undersøges brugerbehov i branchen og der udvikles referenceværdier for renovering.

Implementering af EPD Danmark EPD’er i LCAbyg 5

Formålet med projektet har været at digitalisere EPD’er fra EPD Danmark, samt gøre dem tilgængelig i LCAbyg 5 via import. Hensigten har været at gøre det lettere for brugeren af LCAbyg værktøjet, at benytte flere produktspecifikke EPD’er, samt kvalitetssikre den data en EPD indeholder med brugen i LCAbyg. Ydermere er der foretaget en større analyse af tilgængeligheden af EPD’er baseret på et scope der omhandler det danske marked, samt betydningen for en bygnings LCA, ved brug af EPD’er og hvilke spænd der kan opstå, alt efter hvilke produkter der vælges.

Projektet har sin afslutning i oktober 2021 og er en del af et samarbejde mellem BUILD og EPD Danmark, under navnet ’Faktabaseret valg af materialer til fremtidens byggeri - Kvalificering af miljødata i byggeriet’.

Projektet er finansieret Grundejernes Investeringsfond (GI) og Den filantropiske forening Realdania.

Forskning i brugen af træ i byggeriet

Formålet med projektet er at undersøge og dokumentere miljømæssige og ressourcemæssige påvirkninger knyttet til brug af træ i byggeriet. Projektet løber til udgangen af 2023 og retter sig mod branchen og brug af træ i praksis. Ved at anvende erfaringer og data fra konkrete cases samt at udvikle generiske modeller for træbyggerier bliver det muligt at undersøge klima- og miljøpåvirkningen for byggerier, der primært anvender træ i de bærende konstruktioner.

Arbejdet med konkrete bygningscases og generiske modeller giver mulighed for at se hvordan konstruktionsprincipper, bygningsgeometrier og materialevalg etc. har betydning for træbyggeriers klima- og miljøpåvirkning.
Projektet er finansieret af Villumfonden med en ekstra bevilling fra Realdania til at afdække konkrete erfaringer fra de enkelte cases.

Primær kontaktperson på projektet er Alexandra Wittchen (alwi@build.aau.dk), der er videnskabelig assistent med fokus på at afdække erfaringer og miljømæssige påvirkninger fra træbyggeri i praksis.
Rasmus Nøddegaard Hansen er Ph.d. studerende med fokus på at udvikle metoden for konsekvens LCA.
Camilla Marlene Ernst er tilknyttet Ph.d. Studerende med fokus på at inddrage tidsperspektivet for CO2 emissioner i attributional LCA.

Indlejret CO2 i bygninger

I takt med et større fokus på klimapåvirkninger fra bygninger og de materialer der indgår i bygningerne, er indlejret CO2-udledninger i bygningens livscyklus et område der hele tiden udforskes i forskningen. Forskningsgruppen for Bygningers Bæredygtighed har udarbejdet en del projekter der dykker ned i dette.
I marts 2020 udkom publikation ’Klimapåvirkninger fra 60 bygninger’ som har dannet grundlaget for de CO2-grænseværdier der indføres i bygningsreglementet fra 2023. Denne publikation udspringer fra rapporten ’Bygningers inledjrede energi og miljøpåvirkninger (SBi 2017:08)’ og tidsskrift ’ LCA benchmarks for residential buildings in Northern Italy and Denmark – learnings from comparing two different contexts’.
I internationale sammenhænge diskuteres indlejret CO2 hyppigt. Forskningsgruppen deltager i ’European Embodied Carbon Benchmarks’. Her er formålet at udarbejde CO2-referenceværdier for 5 Europæiske lande på baggrund af et større LCA-data grundlag.

Projektet foregår i perioden 2020-2021 i samarbejde med Rambøll Danmark og Rambøll Belgien og støttes af Laudes Foundation.

Tilmeld dig nyhedsbrevet